آب مقطر

تومان

توضیحات

آب مقطر های 4 لیتری

هر پالت 16 لیتر (4 بطری 4 لیتری)